Par mums

Profesionālās ievirzes izglītības iestāde sporta skola “STARS” Reģ. Nr. 3371803275 ir Biedrības SK “AMBER” dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura savā darbībā īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas.

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Skolas nolikums.

Skola izmanto Rīgas un Olaines pilsētas izglītības iestāžu un organizāciju sporta bāzes saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

Skola savu darbību uzsāka 2018. gadā 02.novembrī.

Sporta skola “STARS” realizē 6 izglītības programmas.

2019./2020. mācību gadā skolā apstiprinātas 12 profesionālās ievirzes mācību – treniņu grupas. Skola nodrošina programmu apguvi 163 izglītojamiem.

Skolas direktore Biruta Mūrniece

25. decembris, 2021

Aleksandrs Štekeļs

Sadarbības partneri